วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ (เส้นรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (หน้าบ้านนายบุญเกิด มลฑล - บ้านนายผ่อง สุขกล้า) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Brother MFW - ๙๓๓๐ CDW รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๔ ๕๖ ๐๐๑๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multifunction รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๘ ๖๔ ๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมอุทกภัยภายในตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารมื้อเช้า (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง