วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขันกีฬา และจัดเตรียมเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา จัดเตรียม-ประดับตกแต่งสถานที่ และจัดเตรียมเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณสถานที่สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อกระสอบทรายบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง