วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลันแต้ หมู่ที่ ๖ (๓ ช่วง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นสามแยกห้วยเสน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกโอระกา บ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ (ซอยวงษ์สุวรรณ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (บ้านสะเดาพัฒนา รพ.สต.ชำเบง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง