วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลันแต้ หมู่ที่ ๖ (ซอยหัวช้าง - ซอยลำไย) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ (ซอย ๕) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ (ซอยไมตรีพิทักษ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (เส้นหน้าบ้านนายชวน เกตุศรี - อ่างเก็บน้ำ Y๗) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง