วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
จ้างจัดนิทรรศการ พร้อมรถขบวนแห่และเครื่องเสียงสำหรับใช้ในขบวนแห่ โครงการงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างปรุงปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ - ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่จำเป็นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม และสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง