วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายทองเหลือง สุขอุ้ม - บ้านนายวงศ์ พลศรี) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง