วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อชุดดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ซอยไปยางสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๘ คุ้ม ๘) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านลันแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง