วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ - ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่จำเป็นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม และสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่จำเป็นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง