วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ - ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ - ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลันแต้อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ (ซอยเพลินจิตร) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (เส้นสี่แยกหมู่บ้าน-หนองเพาะ) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง