วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมดำเนินการทำฝายชะลอน้ำ ๑ ตำบล ๑ ฝายชะลอน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ? เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ? มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อของรางวัล ถ้วยรางวัล และวัสดุที่จำเป็น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขันกีฬา และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง