วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานประจำรถบรรน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาด และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาด และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง