วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ (ซอยเป็นสุข) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่จำเป็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ (๓ ช่วง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกขนย้ายผักตบชวา ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ (เส้นบ้านตาไทยไป รร. ตชด.บ้านตาแตรว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยแสงสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง