วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจัดนิทรรศการเครื่องเซ่นไหว้สักการะตามประเพณีแซนโฎนตา พร้อมขบวนแห่และเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กแบบโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโดมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และแบบประมาณการรายจ่ายแบท้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง