วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างสำรวจจำนวนประชากรสัตว์ภายในตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดชุดดอกไม้สำหรับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อของรางวัลและวัสดุที่จำเป็น โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมมสถานที่และเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันสงกรานต์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นสามแยกห้วยเสน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยแสงสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๐๐๐๔ สายบ้านเทพรักษา - บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑,๑๐ ตำบลเทพรักษา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวั