วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโคมไฟกิ่งรายทางสาธารณประโยชน์ภายในเขตตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง