วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ซอยไปยางสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๘ คุ้ม ๘) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านลันแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ - ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ - ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลันแต้อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ (ซอยเพลินจิตร) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง