วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลอง และปรับปรุงบริบทคันคลอง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จัหงวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลและวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาปรับพื้นที่และไถแปร ตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการความปลอดภัยทางถนนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง