วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 0004 สายบ้านเทพรักษา - บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 1,10 ตำบลเทพรักษา กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5  มี.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (ซอยหน้าบ้านนายคอน สุขสถิตย์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นสามแยกห้วยเสน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง