วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซ่มเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง