วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นสามแยกห้วยเสน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยแสงสว่าง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๐๐๐๔ สายบ้านเทพรักษา - บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑,๑๐ ตำบลเทพรักษา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวั
2  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๐๐๑๐ สายบ้านตาไทย - บ้านชำเบง หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลเทพรักษา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วย
27  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล ของรางวัลและเหรียญนักกีฬา และวัสดุที่จำเป็นตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง