วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 2/2561)
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการเครื่องเซ่นไหว้สักการะตามประเพณีแซนโฎนตาพร้อมรถขบวนแห่และเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์