วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อของรางวัล ถ้วยรางวัล และวัสดุที่จำเป็นตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อเกมส์ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลันแต้อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ (ซอยประชาสรรค์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะเดาพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (ซอยหน้าบ้านนายสมานพันธ์-โรงเรียนบ้านชำเบง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา จัดสถานที่ และจัดเตรียมเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 0004 สายบ้านเทพรักษา - บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 1,10 ตำบลเทพรักษา กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5  มี.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง