วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ ๓ (ซอยหน้าบ้านนายคอน สุขสถิตย์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นสามแยกห้วยเสน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๓ คุ้ม ๓) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (ซอยไปยางสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศัยกภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง