วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
28  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง