วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ (ซอยตาเบง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ (ซอยเข้าวัดป่าศาลาวนาราม) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลอง และปรับปรุงบริบทคันคลอง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จัหงวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลและวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง