วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาปรับพื้นที่และไถแปร ตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการความปลอดภัยทางถนนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ื ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์