วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 0010 สายบ้านตาไทย - บ้านชำเบง หมู่ที่ 4,5 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
21  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 0004 สายบ้านเทพรักษา - บ้านทับทิมสยาม หมู่ที่ 1,10 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
21  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20  ธ.ค. 2561
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟกิ่งรายทางสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง