วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบรูปรายการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการยานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เดือนธันวาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง