วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2561
ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซ่มเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 2/2561)