วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการเครื่องเซ่นไหว้สักการะตามประเพณีแซนโฎนตาพร้อมรถขบวนแห่และเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
28  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง