วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ ช่วงฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ ช่วงฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561)
30  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ช่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ ช่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ช่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง