วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง