วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อธงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง