วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุและเครื่องสังฆทานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างปรับเกลี่ยดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับเกลี่ยดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง