วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายต่างๆ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างบริการรถบรรทุก ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างบริการเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (เดือนกรกฎาคม 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (เดือนกรกฎาคม 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2561)
25  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง