วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่จำเป็นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมดำเนินการทำฝายชะลอน้ำ ๑ ตำบล ๑ ฝายชะลอน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ? เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง