วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ ช่วงฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ ช่วงฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561)
30  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ช่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ ช่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ช่วง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น INFX-8000C/SP จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)