วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนอันเนื่องมาจากอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายต่อต้านคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง