วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๒ คุ้ม ๒) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (เส้นไปยางสูง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างโดมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลันแต้อุดมสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง