วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองปะกง บ้านตาไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ ๔,๕ สายบ้านตาไทย-บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๐.๙๔๖ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยหรือไร้ที่พึ่ง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตามแตรว หมู่ที่ ๙ (เส้นไปกาเกาะ) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองระนาด บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ ๙ บ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุริ
7  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสสายถนน สร.ถ.๐๐-๐๐๙ หมู่ที่ ๙ บ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็