วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาด และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาด และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชำเบง หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านชำเบง-บ้านสะเดาพัฒนา) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์