วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจัดนิทรรศการเครื่องเซ่นไหว้สักการะตามประเพณีแซนโฎนตา พร้อมขบวนแห่และเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กแบบโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง