วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโดมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และแบบประมาณการรายจ่ายแบท้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโคมไฟกิ่งรายทางสาธารณประโยชน์ภายในเขตตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง