วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๘) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพรักษา หมู่ที่ ๑ (เส้นบ้านนางเชียร แม่นใจ - บ้านนายสวาท บานปู) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจสำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ (เส้นแนวสันคลองรอบหมู่บ้าน) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง