วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2562
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อของรางวัล ถ้วยรางวัล และวัสดุที่จำเป็น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขันกีฬา และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทพรักษาน้อยเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานประจำรถบรรน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง