กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
    รายละเอียดข่าว :

             ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุนั้น

             องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และได้ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดเสร็จสิ้นเรียบร้อย ปรากฏว่ามีพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อใช้งานต่อไปได้ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับการซ่อมแซม จำนวน 112 รายการ และได้ดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลวาจา) ตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790036 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน