กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    รายละเอียดข่าว :

                   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 84 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 248451 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน