กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 (ซอยรวมพลัง)
    รายละเอียดข่าว :

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทเพรักษา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 (ซอยรวมพลัง)  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

             เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 (ซอยรวมพลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 87202 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน