กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
    รายละเอียดข่าว :

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  (เดือนพฤศจิกายน 2561 – ปิดภาคเรียน)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

               เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3  ตุลาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  รายละเอียดท้ายประกาศนี้

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112166 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน