กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง
    รายละเอียดข่าว :

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง  969,059.68  บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)  

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  รายละเอียดท้ายประกาศนี้

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893581 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน