กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”


“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” พระราชดำรัสพระราชทานแก่รา...ษฎรบ้านถ้ำติ้ว ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 เป็นพระราชดำรัสพระราชทานที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศทรงมีพระปณิธานอันแนวแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง
องค์การบริหารตำบลเทพรักษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลละรักษาป่าไม้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล บำรุงรักษาป่าไม้และผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ) ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม