กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สภาพทั่วไป

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนตำบลเทพรักษา

1.1 ด้านกายภาพ

              ประวัติความเป็นมา

              ตำบลเทพรักษา เป็นตำบลซึ่งแยกตัวออกมาจากตำบลดม สืบเนื่องมาจากจำนวนประชากร    ที่เพิ่มมากขึ้นตามลักษณะการปกครองท้องที่ หากตำบลใดมีจำนวนประชากรที่มากพอสมควรจะจัดตั้งเป็นหมู่บ้านก็ให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน และหากตำบลใดมีจำนวนหมู่บ้านมากเกินการปกครองและเข้าหลักเกณฑ์ตามลักษณะการปกครองท้องที่ให้แยกเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่ง ตำบลเทพรักษาเดิมมีนายบุญเรือง  อุ้มทรัพย์       ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตาพรามในขณะนั้นได้ดำเนินการขอแยกจากตำบลดมและได้นำชื่อของหมู่บ้าน   เทพรักษามาเป็นชื่อตำบลเนื่องจากเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคล

              ปี พ.ศ.2538 ตำบลเทพรักษาได้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการพัฒนา       โดยจัดตั้งเป็นตำบล มีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์  กำนันตำบลเทพรักษาเป็นผู้บริหารคนแรก โดยมีหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค และความจำเป็นอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ และเมื่อวันที่ 19 มกราคม     พ.ศ.2539 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปีงบประมาณ 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  150,000 บาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 49 แห่ง 1 ในนั้น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยมีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก ปัจจุบันมีนายเต็ม  สามสี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

              ลักษณะที่ตั้ง

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวอำเภอสังขะออกไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร

              อาณาเขตติดต่อ

              ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

              ทิศใต้             ติดต่อกับ         ประเทศกัมพูชา

              ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

              ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์            

              ลักษณะภูมิประเทศ

              พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เป็นที่ทำนา ป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณ  ลักษณะดินเป็น

ดินร่วนปนทราย

                   ลักษณะภูมิอากาศ                 

                   มี 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์   

                   ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

                   ลักษณะของแหล่งน้ำ

         แหล่งน้ำธรรมชาติ

         แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์                                      จำนวน 17 แห่ง

         ลำน้ำ ลำธารสาธารณประโยชน์                                 จำนวน 4 แห่ง

         ลำห้วย สาธารณประโยชน์                                        จำนวน 6 แห่ง                  

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

         ฝายน้ำล้น                                                        จำนวน 12 แห่ง

         ถังเก็บน้ำฝน คสล. ขนาด 5.00 * 5.00 ป 2.5 ม               จำนวน 35 แห่ง

         ถังเก็บน้ำฝน ขนาด ผ.33                                        จำนวน  2 แห่ง

         ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 20.ลบ.ม.                                   จำนวน 11 แห่ง

         ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน                                        จำนวน 13 แห่ง

         ประปาหมู่บ้านแบบบ่อบาดาล                                   จำนวน  51 แห่ง

                   ลักษณะของไม้และป่าไม้

                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะประโยชน์  ที่ป่าสงวน  และเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เกษตรกรยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน  ป่ามีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ  ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า มีลำห้วยสำคัญ 3 สาย ได้แก่ ห้วยเสน ห้วยซำอันซอง  ห้วยลึก

2.  ด้านการเมืองการปกครอง

              2.1 เขตการปกครองพื้นที่/การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

              มีเนื้อที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น หรือ 630,628 ไร่ ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมทั้งสิ้น 385,856 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นป่าสงวนแห่งชาติและใช้ประโยชน์อื่น ๆ

              องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านดังนี้

              หมู่ที่  1 บ้านเทพรักษา    มีนายวิลาศ  แก้วหอม              ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  2 บ้านกะเลงเวก    มีนายชาย  พรมอุก                 ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  3 บ้านอามุย        มีนายทองเหลือง  อุ้มทรัพย์         ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                     

              หมู่ที่  4 บ้านตาไทย    มีนายถาด  พลศรี                   ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                              

              หมู่ที่  5 บ้านชำเบง           มีนายชุมพล  บรรณการ            ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  6 บ้านลันแต้        มีนายแสงชัย  สำรวย               ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  7 บ้านศาลา        มีนายจีระศักดิ์  ภูผา                ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  8 บ้านตาพราม     มีนายวาน โสภา                     ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  9 บ้านตาแตรว     มีนายสมบัติ  พลศรี                 ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                              

              หมู่ที่  10 บ้านทับทิมสยาม 04 มีนายทวนชัย  จิตต์สะอาด  ดำรงตำแหน่งกำนัน

              หมู่ที่  11 บ้านไพรพยัคฆ์ มีนายเทวรินทร์  ปุ่มแม่น           ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  12 บ้านสะเดาพัฒนา  มีนายทรงเดช  ทองเต็ม          ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

              หมู่ที่  13 บ้านลันแต้อุดมสุข มีนายลำไย  สมยิ่ง                ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

                   2.2  การเลือกตั้ง

                   การเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวม 26 คน  นายองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบลเทพรักษา  ประกอบด้วย

                   คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

                   1.  นายเต็ม  สามสี        ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 

                   2.  นายเรียบ  สุขล้น      ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา (คนที่ 1)

                   3.  นายเจ็ด  มีเหมาะ     ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา (คนที่ 2)

                   4.  นายสมสุข  บุตรนาค ตำแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  ประกอบด้วย

                   1.  นายณัฐพล  พลศรี     ตำแหน่งประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

                   2.  นายรัตนพล  แก้วอาสา  ตำแหน่งรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

                   3.  นายประสูตร  ยวนจิตร ตำแหน่งเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประกอบด้วย

                   ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล              ตำแหน่ง                           วุฒิการศึกษา

                   1.  นายดี  เสกงาม                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1          ป.4

                   2.  นางจำเนียร  แรงหาญ          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1          ป.6

                   3.  นายอนุสรณ์  ผาสุข             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2          ม.3

                   4.  นางสาวณัฐภัทร  กล้วยทอง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2          ม.6

                   5.  นายกิตติพงศ์  จิตสะอาด       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3          ป.6

                   6.  นายธง  พลศรี                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4          ป.6

                   7.  นายสำราญ  เมินดี              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4          ม.6

                   8  นายวันชัย  สมยิ่ง                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5          ป.6

                   9.  นายพรรณี  มณีรัตน์             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5          ป.6

                   10.  นายไมย์  เงินทอง             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6          ม.4

                   11.  นายภาคภูมิ  มณฑล          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6          ม.3

                   12.  นายวิชา  รักษร               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7          ป.6

                   13.  นายเข็มทอง  ก้านเพชร       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8          ป.4

                   14.  นายสมพวน  เอี่ยมสะอาด     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8          ม.3

                   15.  นายเสมือน  ซ้อนจันทร์       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9          ป.4

                   16.  นายวุฒิชัย  ดวงดี             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10         ป.6

                   17.  นายองอาจ สงวนดี            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10         ป.4

                   18.  นายวีรศักดิ์  อุ้มทรัพย์         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11         ม.3

                   19.  นายสมบัติ  อย่าลืมดี           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11         ป.4

                   20.  นางกมลรัตน์  เกตุศรี           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12         ม.6

                   21.  นายเซ็น  อินทจักร            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12         ป.4

                   22.  นายเลย  ปุ่มแม่น              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13        ป.4

                   23.  นายสุธี  สืบศรี                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13        ป.6

3.  ด้านประชากร

         3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                    -ประชากรตำบลเทพรักษามีจำนวน 9,103 ราย แบ่งเป็นชาย 4,619 ราย หญิง 4,484 ราย มีจำนวน 2,325 ครัวเรือ

                   หมู่ที่/บ้าน                  จำนวนประชากรชาย     จำนวนประชากรหญิง    รวม

                   1   บ้านเทพรักษา         489                        454                        943

                   2   บ้านกะเลงเวก         392                        405                         797

                   3   บ้านอามุย             136                        136                         272

                   4   บ้านตาไทย            239                        239                         478

                   5   บ้านชำเบง             515                        530                         1,045

                   6   บ้านลันแต้             472                        454                         926

                   7   บ้านศาลา             495                        475                         970

                   8   บ้านตาพราม          428                        370                         798

                   9   บ้านตาแตรว          301                        291                         592

                   10 บ้านทับทิมสยาม 04  270                        252                         522

                   11 บ้านไพรพยัคฆ์         365                        362                         727

                   12 บ้านสะเดาพัฒนา      203                        198                        401

                   13 บ้านลันแต้อุดมสุข     314                        318                         632

                   รวมทั้งสิ้น                  4,619                      4,484                      9,103

 

3.2     จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

         หมู่ที่ /บ้าน                ผู้พิการ           ผู้สูงอายุ          ผู้ป่วยเอดส์       รวม

          1  บ้านเทพรักษา                    23                86                0                  109

          2  บ้านกะเลงเวก 34                55                1                  90

         3  บ้านอามุย              15                42                0                  57

         4  บ้านตาไทย             17                51                0                  68

         5  บ้านชำเบง              45                82                1                  128

         6  บ้านลันแต้              60                107               0                  167

         7  บ้านศาลา              61                122               3                  168

         8  บ้านตาพราม            30                105               0                  135

         9  บ้านตาแตรว           17                62                0                  79

         10 บ้านทับทิมสยาม 04  10                8                  0                  18

         11 บ้านไพรพยัคฆ์         27                82                0                  109

         12 บ้านสะเดาพัฒนา      26                35                0                  61

         13 บ้านลันแต้อุดมสุข     32                73                1                  106

         รวมทั้งสิ้น                  397               910              6                  1,295

 

4.  สภาพทางสังคม

                   4.1 การศึกษา

                   (1) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่งประกอบด้วย

                             1.  โรงเรียนบ้านตาพราม (ขยายโอกาส)

                             2.  โรงเรียนบ้านศาลา

                             3.  โรงเรียนบ้านลันแต้

                             4.  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

                             5.  โรงเรียนบ้านชำเบง

                             6.  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาแตรว

                   (2)  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

                             1.  โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ใน พระอุปถัมภ์

                   (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพรักษา

                             1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม

                             2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้

                        3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

                       4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง                                                                                         5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04

              4.2  สาธารณสุข

    1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเบง

     2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม 04

              3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรักษา

5.  ระบบการบริการพื้นฐาน

              5.1  การคมนาคมขนส่ง

    ถนนสายลาดยาง 1 สาย คือทางหลวงหมายเลข 2328

    ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 - 5 เมตร  ระยะทางรวมทั้งหมด  7,454 เมตร

    ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง   3 - 4 เมตร  ระยะทางรวมทั้งหมด 29,100 เมตร

    ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 - 6 เมตร ระยะทางรวมทั้งหมด 20,700 เมตร

              ถนนดิน ขนาดกว้าง 5 - 8 เมตร ระยะทางรวมทั้งหมด 29,100 เมตร           

              5.2  การไฟฟ้า

              ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน 2,087  ครัวเรือน

              5.3  การประปา

              มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน

              5.4  โทรศัพท์

              เสาสัญญาณโทรศัพท์  จำนวน  2 แห่ง

              5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์

              หอกระจ่ายข่าว จำนวน 13 หมู่บ้าน

6.  ระบบเศรษฐกิจ

              6.1  การเกษตร

              ประชากรในตำบลเทพรักษา ร้อยละ 80 มีอาชีพหลักการทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง              สวนยางพารา ทำไร่อ้อย  เป็นต้น 

              6.3  การปศุสัตว์

              ร้อยละ 10 ของประชากรในตำบลเทพรักษา เลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่พันธ์เนื้อ เป็นอาชีพเสริม

              6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพต่างๆ

              หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประกอบด้วย

              1.  ปั๊มน้ำมันชนิดเติมด้วยหัวฉีด                        จำนวน 4 แห่ง

              2.  ปั๊มน้ำมันชนิดเติมด้วยมือหมุน                      จำนวน 8 แห่ง

              3.  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                  จำนวน 49 แห่ง

              4.  ร้านซ่อมรถ                                         จำนวน 3 แห่ง

              5. ร้านค้าจำหน่ายสินค้าทั่วไป                         จำนวน 95 แห่ง

              กลุ่มอาชีพในตำบลเทพรักษา จำนวน 3 กลุ่ม

              1.  กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ ตำบลเทพรักษา

              2.  กลุ่มแปรรูปขนม 

              3.  กลุ่มทอผ้าไหม 

7.  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

              7.1  ข้อมูลด้านการเกษตร

              ร้อยละ 80 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ทำการการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่มันสำประหลัง ทำไร่อ้อย ทำสวนยางพารา

              7.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

    แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์                            จำนวน 17 แห่ง

    ลำน้ำ ลำธารสาธารณประโยชน์                       จำนวน 4 แห่ง

              ลำห้วยสาธารณประโยชน์                              จำนวน 6 แห่ง

              7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

    แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์                            จำนวน 17 แห่ง

    ลำน้ำ ลำธารสาธารณประโยชน์                       จำนวน 4 แห่ง

              ลำห้วยสาธารณประโยชน์                              จำนวน 6 แห่ง

8.  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

              8.1  การนับถือศาสนา

              ร้อยละ 99 ประชากรในตำบลเทพรักษา นับถือศาสนาพุทธ   

    การศาสนาวัด/สำนักสงฆ์  5  แห่ง

     1. วัดเทพวนาราม ตั้งอยู่ ณ บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

     2.  วัดลันแต้เทพรักษ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ

จังหวัดสุรินทร์ 

     3.  วัดพระธาตุเสด็จ  ตั้งอยู่ ณ บ้านตาพราม หมู่ที่ 8 ตำบลเทพรักษา

อำเภอสังขะ     จังหวัดสุรินทร์ 

     4.  วัดเทพประทานจุฬามณี ตั้งอยู่ ณ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา

อำเภอสังขะ    จังหวัดสุรินทร์ 

     5.  วัดป่าศาลาธรรมาราม ตั้งอยู่ ณ บ้านศาลา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์ 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276205 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน