กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 15
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 15
  1 ต.ค. 2562    แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 31
  1 พ.ค. 2561    แบบฟอร์มขออนุเคราะห์น้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค 38
  20 ธ.ค. 2560    แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 25
  2 ต.ค. 2560    แบบขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 33
  2 ต.ค. 2560    แบบฟอร์ม ใบแจ้งขุดดินถมดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 32
  2 ต.ค. 2560    แบบฟอร์ม แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 44
  2 ต.ค. 2560    แบบฟอร์ม คำของหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 26
  2 ต.ค. 2560    แบบฟอร์ม ขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้านพืช 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369754 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน