กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กฏหมายและระเบียบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2562    พระราชบัญญัติ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. พ.ศ. 2537 62
  6 ธ.ค. 2562    พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 59
  7 ม.ค. 2562    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 11
  7 ม.ค. 2562    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2561 13
  1 ต.ค. 2561    e-Book ระเบียบกฏหมาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 14
  2 ต.ค. 2560    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 145
  2 ต.ค. 2560    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 141
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 145
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 136
  2 ต.ค. 2560    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 274182 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน