กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรก้าวหน้า ยางพาราแก้จน คนมีคุณภาพ”

Ecotourism,  Advanced Agriculture,  Rubber tree poverty relief,

Happiness Society and Quality of People’s live.

 

      พันธกิจ (Mission)

                                                 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

                                                 2.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                                                 3.  พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

                                                 4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                                                 5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

                                                      ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                                 6.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                 7.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21836 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน