กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563      
 
 
 


กิจกรรมทำบุญสัญจร ประจำปี 2563...

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563...

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563...


กิจกรรมทำบุญสัญจร ประจำปี 2563...

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563...

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563...

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฏนตา ปี 2563...

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง...

โครงการอบต.สัญจรร่วมกับอ.ยิ้มเคลื่อนที่...
 
 
26 ต.ค. 2563 อบต.เทพรักษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์" ครั้ง...
5 ต.ค. 2563 แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับป้ายพระราชทาน โครงการอน...
1 ก.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
18 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด...
14 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ...
11 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปล...
9 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ 9 บ้านตาแตรว ตำบลเทพร...
8 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเท...
7 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสสายถนน สร.ถ.00-...
30 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 4,5 สายบ้านตาไ...
28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร...
23 พ.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
23 พ.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
18 ก.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
18 ก.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
18 ก.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
บัวแดง ปลูกง่ายกำไรงาม อาชีพใหม่เกษตรกรในพื้นที่ต.เทพรักษา
ภารกิจเร่งด่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งของอบต.เทพรักษา
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369737 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน