กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์     โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561      
 
 
 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

โครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

โครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561 ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"เทพรักษาน้อยเกมส์"ครั้งที่ 7...

โครงการเพิ่มทักษะซักซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...
 
 
24 ก.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์
20 ก.ค. 2561 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
10 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพร...
26 พ.ค. 2560 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา
26 พ.ค. 2560 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพรักษา
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
20 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
10 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
9 ก.พ. 2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10
26 ม.ค. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ท...
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
17 พ.ค. 2561 ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
พสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมประกอบพิธีราชสักการะถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัก
ประวัติอบตเทพรักษา
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 11067 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน