กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564     ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง     ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง      
 
 


จิตอาสาพัฒนาห้วยเสน...

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ "7 วันอันตราย" ประจำปี 2564...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นขี้ยางพารา...

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ครั้งที่23...


จิตอาสาพัฒนาห้วยเสน...

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ "7 วันอันตราย" ประจำปี 2564...

ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นขี้ยางพารา...

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เทพรักษาเกมส์ครั้งที่23...

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

กิจกรรมทำบุญสัญจร ประจำปี 2563...

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563...

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563...
 
 
24 ก.พ. 2564 เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30...
22 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
10 ก.พ. 2564 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำ...
8 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือ ห้าม/งด เผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาด ในเขตพื้...
27 ม.ค. 2564 ข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเ...
27 ม.ค. 2564 การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
24 ก.พ. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
24 ก.พ. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
18 ธ.ค. 2563 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
9 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ 9 บ้านตาแตรว ตำบลเทพร...
30 พ.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั...
23 พ.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
23 พ.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
18 ก.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
18 ก.ย. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
จับปูใส่กระด้ง! งานแข่งขันกีฬาเทพรักษาน้อยเกมส์ | 25-12-63 | ตะลอนข่าว
สีสันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน | 26-12-63 | ตะลอนข่าว
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426588 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน