กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพรักษาน้อยเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 56
  26 พ.ค. 2560    ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา 74
  26 พ.ค. 2560    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพรักษา 35
  28 ต.ค. 2559    ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยผู้สูงงอายุ 18
  21 ก.ย. 2559    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 8
  1 ม.ค. 2559    ตาราง จำนวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2559 19
  20 ก.ค. 2558    ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 15
  20 ก.ค. 2558    ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล 14
  20 ก.ค. 2558    การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง 16
  18 พ.ค. 2558    แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้สำรวจความสำเร็จความคิดเห็น internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5909 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน