กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1
  22 มิ.ย. 2563    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.เทพรักษา 34
  22 มิ.ย. 2563    ช่องทางการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน 5
  12 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 77
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 66
  2 มิ.ย. 2563    ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 21
  15 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 281
  12 พ.ค. 2563    1,2,3 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์) 10
  12 พ.ค. 2563    4.ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (การยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัย ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 9
  12 พ.ค. 2563    5.ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (ยื่นคำขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276215 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน