กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ค. 2564    ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 3
  7 พ.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 50
  23 เม.ย. 2564    แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 42
  23 เม.ย. 2564    ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก 28
  23 เม.ย. 2564    เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 29
  1 มี.ค. 2564    รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร 23
  24 ก.พ. 2564    เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 121
  22 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 25
  10 ก.พ. 2564    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 21
  8 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือ ห้าม/งด เผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 468604 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน