กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2564    รายงานผลดำเนินโครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยเสน) 62
  17 ธ.ค. 2564    รายงานผลดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันสำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 64
  2 ธ.ค. 2564    รายงานผลดำเนินกิจกรรมปลูต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ปีงบประมาณพ.ศ.2565 64
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลดำเนินการโครงการเกษตรปลอดภัย ปี พ.ศ.2564 63
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี พ.ศ.2564 63
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลดำเนินการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมปลูกต้นไม้) ปี พ.ศ.2564 64
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 63
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลดำเนินการโครงเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ ปี 2564 64
  27 ก.ค. 2564    รายงานผลดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพย่ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมกำจัดผักตบชวา) ประจำปี 2564 63
  21 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 63 - มีนาคม 2564) 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790055 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน