กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 10
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 11
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม 12
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 11
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 9
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 8
  2 ต.ค. 2563    แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา (พ.ศ.2564-2566) 15
  2 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 11
  2 ต.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) 15
  14 เม.ย. 2563    รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 489019 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน