กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2565    รายงานผลดำเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี ตามแผนพัฒนาบุคคลกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 66
  7 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 64
  24 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 66
  1 ต.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่งนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบล 64
  1 ต.ค. 2564    ประกาศ ก.อบต.จ.สร. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 65
  1 ต.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) 67
  1 ต.ค. 2564    การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด อปท. 63
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 66
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 63
  2 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790086 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน