กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                        ตำบลเทพรักษา เป็นตำบลที่แยกตัวออกจากตำบลดมเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นตามลักษณะการปกครองท้องที่หากตำบลมีจำนวนประชากรที่มากพอสมควรจะจัดตั้งเป็นหมู่บ้านให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน และหากตำบลใดมีจำนวนหมู่บ้านมากเกินการปกคอรงและเข้าหลักเกณฑ์ตามลักษณะการปกครองท้องที่ให้แยกเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่ง นายบุญเรือง อุ้มทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตาพรามในขณะนั้นได้ขอแยกตำบล และได้นำชื่อของหมู่บ้านเทพรักษามาเป็นชื่อตำบลเนื่องจากเป็นชื่อที่เป็น ศิริมงคล 

                        ปี พ.ศ. 2538 ตำบลเทพรักษาได้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยจัดตั้งเป็นสภาตำบล มีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์ กำนันตำบลเทพรักษาเป็นผู้บริหารคนแรก โดยมีหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค และความจำเป็นอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 49 แห่ง 1 ในนั้น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยมีนายบุญเรือง อุ้มทรัพย์ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก ปัจจุบันมีนายเต็ม สามี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 370888 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน