กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายประสูตร  ยวนจิตร  
  ประธารสภาฯ  
   
  นายรัตนพล  แก้วอาษา  
  รองประธานสภาฯ  
   
  นายวีรศักดิ์ จันทร์เพ็ง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการสภา  
นางจำเนียร  แรงหาญ นายดี  เสกงาม นายอนุสรณ์  ผาสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางสาวณัฐภัทร  ตุ้มทอง นายกิตติพงศ์  จิตสะอาด นายสำราญ  เมินดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
-ว่าง- นายวันชัย  สมยิ่ง นายพรรณ  มณีรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายไมย์  เงินทอง นายภาคภูมิ  มณฑล นายวิชา  รักษร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายเข็มทอง  ก้านเพชร นายสมพวน  เอี่ยมสะอาด นายเสมือน  ซ้อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
-ว่าง- นายองอาจ  สงวนดี นายวีรศักดิ์  อุ้มทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสมบัติ  อย่าลืมดี นายเซ็น  อินทจักร นางกมลรัตน์  เกตศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
 
นายเลย  ปุ่มแม่น นายสุทธิ  สืบศรี  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 489023 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน