กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 25
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 27
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษษ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 20
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 25
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 20
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 22
  29 เม.ย. 2562    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2562 2
  22 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2561 125
  27 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2561 168
  30 ม.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) 2
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136810 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน