กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

 ภาษาที่ใช้

- เขมร 50% ไทย 20%

- ส่วย 20% ลาว 10%

การศึกษา

(1)โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่งประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านตาพราม

2. โรงเรียนบ้านศาลา

3. โรงเรียนบ้านลันแต้

4. โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

5. โรงเรียนบ้านชำเบง

6. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาแตรว

(2)โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

1. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพรักษา

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04

ศาสนาวัด/ สำนักสงฆ์ 4 แห่งประกอบด้วย

1.วัดเทพรักษาวราราม ตั้งอยู่ ณบ้านชำเบง หมู่ที่ 5 มี พระครูสุเทพวนานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

2.วัดลันแต้โมกคัลราม ตั้งอยู่ ณ บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 มี พระอาจารย์ออม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

3.วัดพระธาตุเสด็จ72พรรษา ตั้งอยู่ ณ บ้านตาพรามหมู่ที่ 8 มี พระครูอรรถธรรมโสภิตดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

4. วัดเทพประทานจุฬามณีตั้งอยู่ณ ทับทิมสยาม04 หมู่ที่ 10 มีพระครูไพโรจน์วุฒิคุณดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

5. วัดบ้านศาลา ตั้งอยู่ ณ บ้านศาลา หมู่ที่ 7

การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเบง

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม 04

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรักษา

การรักษาความสงบเรียบร้อย

- สถานีตำรวจ

1. สถานีตำรวจภูธรดม

- หลุมหลบภัยหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

1. บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 -โรงเรียนบ้านกะเลงเวก มี 1 จุด

- บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน มี 2 จุด

1. บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 -โรงเรียนบ้านชำเบง มี 2 จุด

2. บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 -โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 มี 1จุด

- ศาลาประชาคมบ้านลันแต้ มี 1จุด

1. บ้านทับทิมสยาม04 หมู่ที่ 10 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี 1 จุด

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

1. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ การแต่งกายชุดผ้าไหม, การฟังธรรมเทศนา

2. ประเพณีที่สำคัญของชุมชน ได้แก่

- แห่เทียนเข้าพรรษา จัดทำประมาณเดือน กรกฏาคม

- ทำบุญตักบาตรเทโว จัดทำประมาณเดือน ตุลาคม

- แซนโดนตา (สารทใหญ่) จัดทำประมาณเดือน กันยายน

ในรอบปี ในหมู่บ้านมีการทำบุญหรืองานประเพณี ดังนี้

  • เดือนมกราคม ทำบุญประเพณี ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
  • เดือนกุมภาพันธ์ ทำบุญประเพณี ฟังธรรมเทศนาวันมาฆบูชา
  • เดือนมีนาคม ทำบุญประเพณี ทำบุญข้าวจี่
  • เดือนเมษายน ทำบุญประเพณี ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์,ฟังเทศน์มหาราช,รำตรุษ
  • เดือนพฤษภาคม ทำบุญประเพณี ฟังธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา
  • เดือนกรกฎาคม ทำบุญประเพณี ฟังธรรมเทศนาวันอาสาฬบูชา, แห่เทียนเข้าพรรษา
  • เดือนสิงหาคม ทำบุญประเพณี ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ
  • เดือนตุลาคม ทำบุญประเพณี ทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
  • เดือนธันวาคม ทำบุญประเพณี ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360920 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน