กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

 

เมื่อวันที่  23 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาโดยนางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ ประธานในที่ปประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา กรณีเกิดอัคคีภัยเพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560/////