กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสนับสนุนกิจกรรมอบรมคุณธรรมของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ และรุ่นที่ ๒  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญาโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ทำความดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง