กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2563


ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2563       

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อุบัติภัยทางถนนจึงถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอุปสรรคที่ยาก ต่อการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน        มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ขับขี่ การขาดความรู้ความชำนาญในการใช้รถใช้ถนน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ การใช้ยานพาหนะที่ชำรุด              หรือเสื่อมสภาพ สภาพถนนชำรุด ขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ      ตามจุดเสี่ยง สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อความปลอดภัย ปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาทั่วโลกให้ความสำคัญ         ซึ่งเห็นได้จากการที่สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญามอสโก ให้ พ.ศ.2554 – 2563       เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 กำหนด  ให้ปี พ.ศ.2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต       จากอุบัติเหตุทางถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีมาตรการเพื่อรองรับการดำเนินการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา บูรณาการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล พ.ศ.2563 สนับสนุนด้านกำลังบุคลากร ภารกิจ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การรณรงค์ต่าง ๆ  ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ามารับบริการช่วงเทศกาล ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ ตลอดจนประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อจัดตั้งจุดตรวจหลัก ตามความเหมาะสมบนเส้นทางสายหลักและสายรอง ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตั้งด่านชุมชนประจำหมู่บ้าน ประกอบกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา มีเขตพื้นที่แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2328 และทางหลวงชนบทหมายเลข 4013 ตัดผ่าน ทำให้มีปริมาณการจราจรช่วงเทศกาลสูงกว่าช่วงปกติ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)        พ.ศ.2552 มาตรา 67 ข้อ (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้อ (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา 4 มาตรา  ๑๒ ข้อ ๔ แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้และจัดระบบการปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงบุคลากรและประชาชน มาตรา 20 มาตรา 21 (1) มาตรา 41